ഇനി ആധാറില്ലാതെ സിം കാര്‍ഡെടുക്കാനാവില്ല; പഴയ സിം കാര്‍ഡുടമകളും ആധാര്‍ നല്‍കേണ്ടി വരും . ഉപഭോക്താവിന്റെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും ആധാര്‍ കാര്‍ഡിലുണ്ടാവും എന്നതിനാല്‍ മൊബൈല്‍ കമ്പനികള്‍ക്കും ഇത് തന്നെയാണ് താല്‍പര്യവും. 

രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സിം കാര്‍ഡുകളുടെ ദുരുപയോഗം വര്‍ദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. വ്യാജ വിലാസങ്ങളിലുള്ള സിം കാര്‍ഡുകള്‍ രാജ്യത്ത് വര്‍ധിച്ചു വരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സിം കാര്‍ഡ് എടുക്കുന്നതിന് ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം.


പുതുതായി ആരംഭിച്ച റിലയന്‍സ് ജിയോ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കിയത് ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഉപഭോക്താവിന്റെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും ആധാര്‍ കാര്‍ഡിലുണ്ടാവും എന്നതിനാല്‍ മൊബൈല്‍ കമ്പനികള്‍ക്കും ഇത് തന്നെയാണ് താല്‍പര്യവും.

Advertisements