ഇത്‌ ഒരു പരസ്യമാണെങ്കിലും കുറച്ചു സത്യമുണ്ട്. പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആയ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഐ ഫോൺ 6 ന് വില പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ, പക്ഷെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. 


യഥാര്ത്ഥ വില 31990 രൂപയാണ്, 22000 രൂപവരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്.
Apple iPhone 6 (Space Grey, 16 GB)

Advertisements